بكرة وجه اليشم ولوحة GuaSha

Rows / Columns

» Elements » Rows / Columns

[ux_banner height=”446pxbg=”686″ bg_overlay=rgba(0, 0, 0, 0.61)” bg_pos=”58% 26%”]

[text_box width=”100″ width__sm=”75″ parallax=”-1″]

Flatsome Grid System

Responsive Rows and Columns

Create Amazing layouts by using Flatsome Row and Column System powered by Flexbox

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=centertext=Simple 4-column row”]

[row padding=”30px”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(255, 0, 211, 0.96)” color=lightdepth_hover=”5″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Vertical Centered Row”]

[row v_align=middlepadding=”30px”]

[col span=”6″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Bottom Align Row”]

[row v_align=bottompadding=”30px”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Equal aligned row”]

[row v_align=equalpadding=”30px”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ bg_color=rgba(231, 231, 231, 0.96)”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Rows With Drop shadow”]

[row padding=”30pxdepth=”2″ depth_hover=”3″]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

You can set Column Depth for All columns or per column.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Divided row”]

[row style=largecol_style=divided”]

[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Dashed Lined Rowmargin_top=”23pxsize=undefined”]

[row col_style=dashedpadding=”30px”]

[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Solid Lined Rowmargin_top=”25pxsize=undefined”]

[row col_style=solidpadding=”30px”]

[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Custom Background on a Columnmargin_top=”28pxsize=undefined”]

[row padding=”30px”]

[col span=”5″ span__sm=”6″ padding=”30px 30px 30px 30pxbg_color=rgb(38, 65, 116)” color=lightdepth=”2″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Full Width Row with Backgrounds”]

[row style=collapsewidth=full-widthv_align=equalpadding=”30px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=rgb(0, 0, 0)” color=light”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummyLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=rgb(153, 120, 222)” color=light”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummyLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=rgb(120, 154, 222)” color=light”]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummyLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Nested Rows”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[section bg_color=rgb(231, 231, 231)”]

[row v_align=middle”]

[col span=”4″ span__sm=”6″]

Column with a drop shadow and white background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

Column with a drop shadow and white background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”30px 30px 30px 30pxbg_color=rgb(255, 255, 255)” depth=”3″ depth_hover=”5″]

Column with a drop shadow and white background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=rgb(0, 0, 0)”]

[row style=smallv_align=middle”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20pxbg_color=rgb(255, 255, 255)”]

Column with a drop shadow and white background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ color=light”]

Column with a drop shadow and white background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ color=light”]

Column with a drop shadow and white background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=rgb(231, 231, 231)”]

[row col_style=solid”]

[col span=”4″ span__sm=”6″ parallax=”1″]

Parallax Column

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″ parallax=”2″]

Parallax Column

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ parallax=”3″]

Parallax Column

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]

[/section]
[row h_align=center”]

[col span=”7″ span__sm=”10″ align=center”]

A Centered Columns Row

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]
[title style=centertext=Animated Columns”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=fadeInUp”]

Fade In Up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=fadeInDown”]

Fade In Down

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=fadeInLeft”]

Fade In Left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=fadeInRight”]

Fade In Right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=bounceIn”]

Bounce In

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=bounceInUp”]

Bounce In Up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=bounceInDown”]

Bounce In Down

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=bounceInLeft”]

Bounce In Left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=bounceInRight”]

Bounce In Right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=flipInY”]

Flip In Y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=flipInX”]

Flip In X

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=blurIn”]

Blur In

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]

 • باقات الاستضافة

  معلومات عنا

 • منتجاتنا

  بكرة اليشم

 • شركة

  معلومات عنا
  صحافة & وسائط
  أخبار / المدونات
  وظائف
  الجوائز & المراجعات
  الشهادات - التوصيات
  إنضم لبرنامج

 • اتصل بنا

  متحرك:+8618664137736
  ال WhatsApp:+8618664137736